opera.info.plSzanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że podjęliśmy decyzję o zamknięciu serwisu opera.info.pl w dotychczasowej formule. Po trzech latach naszej intensywnej pracy nad stworzeniem wortalu społecznościowego  poświęconego sztuce operowej, uznaliśmy ten projekt za niemożliwy do zrealizowania. Z przykrością stwierdzamy, że nie udało nam się przekonać naszych czytelników do podjęcia wysiłku współtworzenia treści publikowanych na opera.info.pl  Tylko garstka entuzjastów opery wsparła nasze starania, pisząc teksty, publikując komentarze i dzieląc się z innymi cennymi informacjami.  Wszystkim naszym współautorom oraz sympatykom opera.info.pl z całego serca dziękujemy.  Bez Państwa wsparcia, niniejszy tekst zostałby opublikowany znacznie wcześniej.

Szanowni Państwo,

Jest naszym zamiarem, aby strona internetowa opera.info.pl, w niedalekiej przyszłości powróciła w nowej formie do swoich czytelników. Nadal będzie to przedsięwzięcie czysto hobbistyczne, ale o innym charakterze i innych rozmiarach. Zasadniczy cel, nie ulegnie jednak zmianie. W dalszym ciągu będziemy opowiadać o operze, która bardzo potrzebuje wsparcia jej miłośników.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim sympatykom opera.info.pl za uwagę, którą poświęciliście Państwo naszemu przedsięwzięciu.

Serdecznie Wszystkich Państwa pozdrawiamy,

Beata i Michał Olszewscy
opera.info.pl - 11/05/2015

Jeśli chcecie przesłać nam Państwo wiadomość, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego. Dziękujemy :)

 

Jednocześnie informujemy, że nadal aktywny jest profil opera.info.pl w serwisie społecznościowym Facebook.

opera228

 

 

 

Regulamin Serwisu

opera.info.pl

SPIS TREŚCI:

 • Art. 1.   WSTĘP
 • Art. 2.   DEFINICJE
 • Art. 3.   TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 • Art. 4.   UCZESTNICTWO W SERWISIE
 • Art. 5.   REJESTRACJA I HASŁO
 • Art. 6.   DANE OSOBOWE
 • Art. 7.   POLITYKA PRYWATNOŚCI
 • Art. 8.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • Art. 9.   DODAWANIE TREŚCI I MATERIAŁÓW W SERWISIE
 • Art. 10. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU
 • Art. 11. PRAWA WŁAŚCICIELI SERWISU
 • Art. 12. ZGŁOSZENIE NARUSZENIA WŁASNOŚCI
 • Art. 13. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

ART. 1 WSTĘP

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Serwisu funkcjonującego pod domeną http://www.opera.info.pl lub w wersji skróconej http://opera.info.pl.

Serwis opera.info.pl jest niekomercyjnym, prywatnym przedsięwzięciem o charakterze hobbystycznym, mającym na celu popularyzowanie sztuki operowej. Serwis nie jest tworzony, ani prowadzony w celach zarobkowych, zawodowych, ani dla realizacji jakichkolwiek celów statutowych. Właścicielami, twórcami, wydawcami i administratorami Serwisu są dwie osoby prywatne, z którymi zapewniony jest kontakt przez formularz korespondencyjny, dostępny w stopce Serwisu, na każdej jego stronie.. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcami Serwisu oraz wszystkimi korzystającymi z niego Użytkownikami, czyli także z Tobą. Za każdym razem, gdy korzystasz z naszego Serwisu lub uzyskujesz do niego dostęp, wyrażasz zgodę na zapisy niniejszego Regulaminu i zobowiązujesz się do ich przestrzegania.

Serwis opera.info.pl i oferowane na nim treści oraz funkcjonalności są dostępne na zasadzie "JAK WIDAĆ". Właściciele serwisu mają do niego wyłączne prawo i w każdej chwili mogą go modyfikować, zaprzestać rozwijania, zaprzestać oferowania wybranych funkcjonalności, usunąć udostępnione przez Ciebie dane tymczasowo lub na stałe. Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za trwałość, usuwanie, błędy przechowywania, niepoprawność, nieodpowiedniość lub niewłaściwe dostarczanie danych lub informacji.

Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się także z Polityką prywatności Serwisu opera.info.pl.

ART. 2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Serwis – serwis internetowy http://opera.info.pl (http://www.opera.info.pl);
 2. Serwis otwarty - część niniejszego Serwisu nie wymagająca rejestracji jego Użytkowników;
 3. Serwis zamknięty - część niniejszego Serwisu wymagająca rejestracji jego Użytkowników;
 4. Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;
 5. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach serwisu informacje dotyczące osób fizycznych, przetwarzane przez Serwis;
 6. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu;
 7. Użytkownik - oznacza każdą Osobę korzystającą z Serwisu (korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania);
 8. Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik, który po akceptacji Regulaminu i zarejestrowaniu się uzyskał dostęp do Serwisu zamkniętego.

ART. 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Z Serwisu można korzystać bez rejestracji i logowania się. Jednak część zasobów i niektóre funkcjonalności dostępne są tylko dla Użytkowników Zarejestrowanych po zalogowaniu się.
Dokonując rejestracji, Użytkownik, który zakłada swoje konto, wyraża tym samym zgodę na zapisy Regulaminu Serwisu i Polityki prywatności, oraz na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych.

Osoby w wieku poniżej 13 lat nie powinny zakładać swoich kont w Serwisie. Właściciele Serwisu zachęcają Rodziców i Opiekunów do aktywnego uczestniczenia przez nich w korzystaniu z Internetu przez ich dzieci oraz informowania ich o potencjalnych niebezpieczeństwach związanych z udzielaniem w Sieci informacji na własny temat.

 ART. 4 UCZESTNICTWO W SERWISIE

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z automatyczną akceptacją Regulaminu.

Serwis przeznaczony jest do korzystania wyłącznie przez Użytkowników będących Osobami.

Prawo wejścia i korzystania z Serwisu zamkniętego mają wyłącznie Użytkownicy, którzy zarejestrowali się.

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 1. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
 2. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Serwisu;
 3. Dane Osobowe dostępne w serwisie, są prawdziwe, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Serwis, w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
 5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w Danych Osobowych adres poczty elektronicznej informacji związanych z celem, dla którego Serwis został utworzony;
 6. Akceptuję i zobowiązuję się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
 7. Akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie danych, które naruszają dobre obyczaje.

Użytkownik ma prawo przesyłania treści i obrazów przeznaczonych do zamieszczenia w Serwisie. Zamieszczanie w Serwisie treści i obrazów podlega przepisom polskiej ustawy o  prawie autorskim i innym przepisom krajowym i międzynarodowym chroniącym prawa własności. Użytkownik może bez ograniczeń przesyłać na Serwis treści i obrazy własnego autorstwa, natomiast dzieła osób trzecich tylko i wyłącznie, jeśli posiada ich zgodę albo jest dysponentem praw własności. Każda treść i obraz  przesyłane są przez Użytkownika na własną odpowiedzialność, a Użytkownik wyraża tym samym zgodę na ich bezpłatną publikację w Serwisie.  Równocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku naruszenia praw osób trzecich i wszczęcia postępowania wyjaśniającego, Administrator witryny jest zobowiązany udostępnić dane osobowe Użytkownika uprawnionym organom i podmiotom zajmującym się ochroną praw autorskich i majątkowych. Administratorzy witryny oświadczają, że nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za  jakiekolwiek naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich oraz zobowiązują się - w  przypadku powzięcia wiedzy o takim naruszeniu - wstrzymać publikację wskazanych utworów do czasu wyjaśnienia sprawy.

Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie treści naruszających dobra osób trzecich, treści niezgodnych z prawem oraz treści nieprawdziwych. Zabronione jest również używanie w Serwisie słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Użytkownicy zamieszczają treści na swoją wyłączną odpowiedzialność.

Nie jest dopuszczalne zamieszczanie w Serwisie żadnej formy reklamy.

Użytkownicy mają prawo zgłaszać Administratorom prośby o usunięcie z Serwisu ewentualnych treści, których publikacja narusza ich dobra. Administrator nie odmówi takiej prośbie bez wyraźnego powodu.

ART. 5 REJESTRACJA I HASŁO

Użytkownik zarejestrowany jest osobiście odpowiedzialny za poufność przechowywania hasła dostępu do swojego konta i za każde użycie Serwisu z wykorzystaniem swojego konta.

W przypadku nieautoryzowanego użycia konta Użytkownika zarejestrowanego przez osoby trzecie, Użytkownik zarejestrowany zobowiązuje się do niezwłocznego  powiadomienia o tym zdarzeniu Właścicieli Serwisu.

ART. 6 DANE OSOBOWE

W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Serwis, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Dane Osobowe Użytkownika mogą być gromadzone w celach operacyjnych (np. rejestracja, wysyłanie biuletynów itp.) i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz ich usunięcia. Usunięcia Danych Osobowych dokonują w rozsądnym czasie Administratorzy na wniosek Użytkownika. Administratorzy nie odmówią takiej prośbie bez wyraźnego powodu.

 ART. 7 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podany w procesie rejestracji przez Użytkownika pseudonim lub imię są informacjami jawnymi, które publiczne mogą pojawiać się w przestrzeni publicznej w ramach Serwisu (np. poprzez zamieszczanie przez Użytkownika recenzji, komentarzy lub wpisów na Forum). W ten sposób mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę. Dane Osobowe Użytkownika gromadzone w ramach Serwisu, podlegają zasadom opisanym w Polityce prywatności.

ART. 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Użytkownik rozumie i zgadza się, że korzystanie przez niego z Serwisu, udostępnianych w nim treści i funkcjonalności odbywa się według własnego uznania Użytkownika i na jego własne ryzyko.

Zawartość Serwisu udostępniana jest w formie "JAK JEST" oraz na podstawie "dostępności" bez żadnych gwarancji, czy to wyrażonych, czy dorozumianych w możliwie najpełniejszym zakresie, zgodnie z mającym zastosowanie prawem. Właściciele Serwisu kategorycznie wyłączają wszelkie gwarancje jakiegokolwiek typu, włączając w to, ale nie ograniczając tylko do tego, gwarancje jakości, pewności działania, prawdziwości, aktualności i przydatności udostępnianych materiałów oraz treści do jakiegokolwiek celu.
Właściciele Serwisu nie dają żadnych gwarancji bezpośrednich lub pośrednich, że jakakolwiek część Serwisu będzie funkcjonować przez określony czas i nieprzerwanie, bezbłędnie, niezawodnie i bezpiecznie, oraz nie gwarantują, że będzie wolna od wirusów i innych szkodliwych programów, ani że udostępniane treści i materiały są bezpieczne w jakikolwiek sposób. Właściciele Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w jego funkcjonowaniu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub oprogramowania, koniecznością modyfikacji i uaktualniania Serwisu oraz niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

Użytkownik zgadza się, że zarówno Właściciele Serwisu, jak i którykolwiek jego Użytkownik, udostępniają informacje i porady, które Użytkownik może wykorzystać, ale na własną odpowiedzialność i ryzyko, bez żadnych zobowiązań jakiegokolwiek typu do Właścicieli Serwisu.

Właściciele Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników. Użytkownicy zamieszczający wpisy, które naruszają prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

Właściciele Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku skierowania do Serwisu przez inne Osoby roszczeń związanych z podaniem Danych Osobowych. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który je zamieścił.

Użytkownik Serwisu zgadza się, że wszystkie informacje lub dane dowolnego typu, czy to tekstowe, oprogramowanie, muzyka lub dźwięk, zdjęcia lub grafiki, filmy lub inne materiały ("treści"), udostępnione publicznie dla wszystkich odwiedzających Serwis lub udostępnione prywatnie w Serwisie są udostępniane na odpowiedzialność osoby, której konto Użytkownika zostało wykorzystane do ich udostępnienia. Użytkownik Zgadza się, że Właściciele Serwisu w żaden sposób nie są odpowiedzialni wobec Użytkownika za żadne treści, które mogą pojawić się w Serwisie, ani za żadne błędy lub zaniedbania. Użytkownik zgadza się, że w Serwisie mogą się pojawić treści, które mogą być nieodpowiednie dla Użytkownika. Właściciele Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika i osób trzecich za rzetelność, aktualność, dokładność, kompletność, prawdziwość i przydatność treści zamieszczanych w Serwisie, ani za skutki decyzji, podjętych przez Użytkownika i osoby trzecie z ich wykorzystaniem.

Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika odbywa się wyłącznie na jego ryzyko.

Użytkownik wyraża bez żadnych wyjątków zgodę, że korzystając z Serwisu lub jego dowolnej funkcjonalności, nie będzie:

a/ udostępniać żadnej treści ani wykonywać czynności, niezgodnych z prawem, nielegalnych, szkodliwych, obelżywych, wulgarnych, zniesławiających, ośmieszających, obscenicznych, agresywnych, pornograficznych, zachęcających do działalności cywilnej lub kryminalnej prowadzącej do łamania prawa lokalnego, państwowego czy międzynarodowego;

b/ transmitować, przesyłać listownie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy zaprojektowane w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności oprogramowania, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego;

c/ podszywać się lub fałszywie reprezentować powiązań z jakąkolwiek osobą lub grupą osób czy organizacją, dokonywać fałszerstw lub innych nadużyć prowadzących do zafałszowania oryginalności pochodzenia jakichkolwiek udostępnianych przez Użytkownika treści lub materiałów;

d) zbierać lub wyszukiwać informacji i danych o innych Użytkownikach;

e/ udostępniać lub używać Serwisu w jakimkolwiek komercyjnym lub innym celu, który będzie skutkował rozsyłaniem niechcianej poczty, spamu, "łańcuszków szczęścia", piramid lub innych form nieautoryzowanej reklamy; udostępniać jakichkolwiek treści i materiałów, która mogą prowadzić do działalności niezgodnej z prawem lub mogą być przyczyną albo same w sobie są łamaniem jakiegokolwiek prawa lokalnego, państwowego czy międzynarodowego, włączając w to łamanie praw autorskich, patentowych, praw do znaków handlowych czy tajemnic handlowych.

f/ publikować w Serwisie treści mających cechy oferty handlowej.

ART. 9 DODAWANIE TREŚCI I MATERIAŁÓW W SERWISIE

Użytkownik zgadza się, że udostępniając jakiekolwiek treści i materiały Użytkownika w Serwisie, :

a/ udziela Właścicielom prawa do ogólnoświatowego, nieprzerwanego, wolnego od opłat na rzecz Użytkownika, niewyłącznego prawa i licencji (włączając w to prawa moralne oraz inne potrzebne prawa) do zamieszczania w Serwisie, kopiowania, rozpowszechniania, archiwizowania, tłumaczenia i tworzenia prac na ich podstawie oraz kompilacji w całości lub części udostępnionych przez Użytkownika treści i materiałów. Licencja ta dotyczy dowolnej formy, mediów i technologii znanych obecnie i dostępnych w przyszłości;

b/ gwarantuje i potwierdza posiadanie wszelkich legalnych, moralnych i innych praw, które mogą być konieczne do udzielenia Właścicielom Serwisu praw wymienionych w Art.9 punkt a.

c/ potwierdza i godzi się, że Właściciele mają prawo, (ale nie obowiązek), i pełną swobodę odmowy zamieszczenia w Serwisie przesłanych im treści lub materiałów, usunięcia lub zablokowania do nich dostępu, w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, zarówno informując, jak i nie informując o tym wcześniej Użytkownika; w szczególności Użytkownik zgadza się, że wszelkie zamieszczane przez niego w Serwisie treści mogą być moderowane przez Właścicieli Serwisu.

ART. 10 FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

Funkcjonalności Serwisu obejmują:

a/ udostępnianie Użytkownikom materiałów obejmujących informacje tekstowe, kalendarz wybranych, subiektywnie przez Właścicieli Serwisu, wydarzeń i koncertów operowych, recenzje, artykuły, zapisy na blogu, porady, zdjęcia itp.;

b/ możliwość zamieszczania w Serwisie komentarzy Użytkowników pod materiałami udostępnionymi w Serwisie;

c/ możliwość korzystania przez Użytkowników z Forum,

d/ możliwość uczestnictwa przez Użytkowników w Sondażach zamieszczonych w Serwisie;

e/ okresowe wysyłanie zarejestrowanym Użytkownikom biuletynów;

f/ okresowe rozsyłanie informacji związanych z działalnością Serwisu na adresy e-mail podawane przez Użytkownika podczas rejestracji;

g/ możliwość korzystania z funkcjonalności portalu społecznościowego.

W Serwisie mogą być również zamieszczone odnośniki do stron organizacji, firm lub osób trzecich oferujących treści, produkty i usługi (np. odnośniki do stron Teatrów Operowych). Odpowiednie restrykcje i warunki użytkowania treści, produktów i usług tych podmiotów są unormowane warunkami używania, licencjami i polityką prywatności stosowanymi przez podmioty,, które je udostępniają. Właściciele Serwisu nie są zobowiązani ani odpowiedzialni za żadne umowy lub kontakty z osobami, organizacjami lub firmami trzecimi, nawiązane przez Użytkowników i osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu. Odniesienia do wszelkich nazw, znaków, produktów lub usług wszelkich osób trzecich, łącza hipertekstowe do stron osób trzecich oraz informacje przedstawione w Serwisie udostępniane są wyłącznie dla wygody Użytkowników i nie stanowią, ani nie sugerują, uznania, sponsorowania, rekomendacji lub związku z osobami trzecimi, ich produktami lub usługami. Właściciele Serwisu nie udzielają żadnych gwarancji odnośnie treści, produktów lub usług przedstawianych na witrynach, do których prowadzą odnośniki ze stron Serwisu, lub które zostały wymienione w jakimkolwiek miejscu, nawet wówczas, gdy z tekstu lub innego środka przekazu może wynikać, że strona, produkt czy usługa są dobrej jakości.

ART. 11 PRAWA WŁAŚCICIELI SERWISU

Jeżeli w sposób wyraźny nie zaznaczono inaczej, Właścicielom przysługują wszystkie prawa autorskie do wszystkich treści i innych dóbr niematerialnych, które udostępniane są w Serwisie.
Właściciele Serwisu nie przekazują Użytkownikowi bezpośrednio lub pośrednio żadnych praw w wyniku oferowanych w Serwisie treści, materiałów i funkcjonalności. Użytkownik nie ma również żadnych praw do jakiegokolwiek komercyjnego używania Serwisu i jego funkcjonalności bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody ze strony Właścicieli Serwisu. Naruszenie  praw Właścicieli Serwisu podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Serwisu zostanie uznane za nieważne w świetle dowolnego prawa, przepisu, rozporządzenia lub regulacji wprowadzonych przez jakikolwiek rząd, lub poprzez orzeczenie końcowe jakiegokolwiek sądu, takie unieważnienie nie będzie mieć wpływu na wykonalność innych postanowień Regulaminu.
Niewykorzystanie lub niewyegzekwowanie przez Właścicieli Serwisu któregokolwiek z praw lub postanowień Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takich praw lub postanowień.

ART. 12 ZGŁOSZENIE NARUSZENIA WŁASNOŚCI

Jeśli Użytkownik zauważy, że jego własność została w jakiś sposób wykorzystana w Serwisie bez jego wiedzy i zgody, naruszając jego prawa autorskie lub własność intelektualną, Użytkownik powiadomi Właścicieli Serwisu o tym niezwłocznie, a treść ta zostanie usunięta w rozsądnym czasie. Użytkownik powinien skorzystać w tym celu z formularza kontaktowego.

ART. 13 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Regulamin jest dostępny przy każdym łączeniu z Serwisem.

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.

W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Serwis.

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie na stronach opera.info.pl Czytaj więcej…

Rozumiem i akceptuję

To My

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji w polskim prawie, jesteśmy zobowiązani poinformować Państwa jako Czytelników i Uzytkowników serwisu opera.info.pl, że nasze strony wykorzystują technologię plików cookies (po polsku "ciasteczek"), podobnie jak praktycznie wszystkie inne serwisy internetowe na świecie.

Informacje zapisane za pomocą cookies są wykorzystywane w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych preferencji naszych Użytkowników. Stosowanie cookies jest niezbędne, aby serwis opera.info.pl mógł dostarczać treści i funkcjonalności w zaprojektowanym zakresie. Każdy Czytelnik lub Użytkownik opera.info.pl może zmienić ustawienia dotyczące technologii cookies, dostosowując konfigurację programu internetowego, za pomocą którego korzysta z zasobów internetu, do własnych wymagań. Dla ułatwienia podajemy poniżej adresy stron interentowych, z których możecie Państwo dowiedzieć się jak modyfikuje się ustawienia w przeglądarkach, z których zazwyczaj korzystacie:

Firefox - włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek;

Internet Explorer - resetowanie ustawień programu Internet Explorer;

Chrome - zarządzanie plikami cookie i danymi stron;

Opera - ciasteczka;

Safari - manage cookies;

Korzystanie przez Państwa z serwisu internetowego opera.info.pl (zgodnie z naszą Polityką prywatności) oznacza, że wyrażają Państwo zgodę aby cookies były zapisywane w pamięci wykorzystywanego przez Państwa urządzenia zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki.

Beata i Michał opera.info.pl

 

gb bigThis is information about cookies technology being used by opera.info.pl You always may change your settings. If you continue without it we'll assume that you accept all cookies on our website :)